Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Pokud máte při prodeji vaší nemovité věci obavy, nejste sami. Podobné obavy totiž zažívá většina našich klientů, kteří se rozhodnou po dlouhém přemýšlení svůj byt, dům, chatu, zahradu, pozemek nebo jinou nemovitou věc prodat. Pokud se i Vy k prodeji rozhodnete, můžete si vybrat jednu ze dvou variant:

1. Můžete se pokusit prodat vaší nemovitou věc sami: Pokud budete mít štěstí, prodáte či pronajmete Vaši nemovitou věc rychle, ale ne za maximální tržní cenu. Prohlídky a konzultace se zájemci Vám zaberou mnoho času  a tato možnost představuje rizika (chyby v kupní smlouvě, jistota předání peněz, úspěšný zápis do Katastru nemovitostí), která jsou při přímém prodeji nebo pronájmu neúměrně veliká. Pokud nejste zkušený stavař, znalec nebo realitní makléř, tuto možnost raději zavrhněte. 

2. Můžete se obrátit na realitní kancelář. Tato možnost by měla eliminovat výše zmíněná rizika. S realitní kanceláří můžete uzavřít exkluzivní nebo neexkluzivní smlouvu.

Výhody exkluzivní smlouvy s REALITY VLASÁK

Neexkluzivní prodej s několika RK

Důvody, proč Vaše nemovité věci svěřit realitní kanceláři REALITY VLASÁK

Od momentu, kdy od vás získáme oprávnění váš byt nebo dům nabízet, až do momentu, kdy najdeme zájemce o jeho koupi, jsou naše služby zcela zdarma. Odměnu od vás získáme pouze v případě, že vám kupce skutečně najdeme.
Pokud se společně dohodneme na reálné prodejní ceně vaší nemovité věci, získáte od nás záruku, že se budeme vaší nemovitou věc skutečně aktivně snažit prodat, protože jinak nás to bude stát peníze. Váš byt či dům prodáme rychle. Od momentu převzetí zastupování až po nalezení solventního kupujícího při prodeji bytů a rodinných domů se aktivně o prodej vaší nemovité věci staráme. Nestačí nám pouze umístit fotografii vaší nemovité věci na vývěsku, ale aktivně námi zastupované nemovité věci prezentujeme v tisku, v inzerátech, na vývěskách, osobním kontaktem, prostřednictvím emailů a internetových stránek a dalšími metodami, které jsou pro prodej nemovitých věcí účinné.
Naše zkušenosti vás ochrání před podvodníky. Známe případy, kdy prodávající, který nebyl zastoupen realitním specialistou, převedl svůj byt na nového majitele, ale ten mu nikdy nezaplatil.
Pomůžeme vám stanovit reálnou prodejní cenu vašeho bytu nebo domu. Každý majitel bytu nebo domu chce za svou nemovitou věc získat co nejvíce. A každý kupující se snaží nakoupit za co nejméně. Konečnou cenu, za kterou budeme dům prodávat, si stanovíte samozřejmě vy.
Doba mezi podpisem kupní smlouvy a zapsáním nového majitele je riziková. Abychom vám zajistili maximální jistotu, zabezpečujeme úschovu kupní částky do doby, než je prodej skutečně realizován a zapsán v katastru nemovitostí. Obdobnou formu úschovy kupní ceny vám můžeme zajistit také prostřednictvím úschovy u notáře, právníka nebo formou bankovního vkladu nebo speciálního akreditivu. 
Naši práci vykonáváme velmi pečlivě, pokud by však přesto došlo k nějakému pochybení, vaše jistota je zabezpečena pojištěním proti způsobeným škodám. A jakákoliv naše případná chyba - ke které však zatím nikdy nedošlo - vám bude z tohoto pojištění vykompenzována.

PRODEJ
Jak probíhá prodej nemovité věci prostřednictvím realitní kanceláře?

1. První návštěva v realitní kanceláři
První návštěva v realitní kanceláři je především informativního charakteru. Klient by při ní měl být především seznámen se způsobem práce realitní kanceláře, mělo by se mu dostat všech dostupných informací, týkajících se náležitostí zprostředkovatelské smlouvy, rozsahu služeb, způsobu jejich úhrady, výše provize, atd. Po takovémto úvodním seznámení je obvyklé, že se obě strany dohodnou na prohlídce nemovité věci a domluví termín případného sepsání smlouvy. Pokud obě strany mají shodné stanovisko, uzavírají zprostředkovatelskou smlouvu.

2. Vyhledání zájemce o nemovitou věc - kupce
Realitní kancelář byla úspěšná a našla zájemce. Nastává tedy čas pro přípravu kupní smlouvy. Aby se omezilo riziko odstoupení kupujícího od připravované kupní smlouvy, sepisuje se Rezervační smlouva  a případně Smlouva o budoucí smlouvě kupní a kupující obvykle skládá rezervační zálohu ve výši do 5% z kupní ceny. Tímto opatřením se realitní kancelář a prodávající jistí pro případ, že by kupující odstoupil od záměru koupě nemovité věci.

3. Sepsání kupní smlouvy
Kupní smlouvou je vždy dohoda dvou stran, naše realitní kancelář má zkušenosti s vypracováním kupních smluv, jsme nestranní, takže se nemůže stát, že by smlouva byla více výhodná pro tu a nebo onu stranu. Dále vyhotovíme návrh na vklad do katastru nemovitostí, který je bezprostředně důležitý k tomu aby katastr zahájil vkladové řízení.

4. Podpis kupní smlouvy
Kupní smlouva se podepisuje až v den, kdy kupující složí celou kupní cenu na účet zprostředkovatele, aby měl prodávající jistotu, že peníze za nemovitou věc dostane aniž by nemovitou věc převedl. Na druhé straně má kupující jistotu, že nevydá peníze aniž by byla nemovitá věc jeho. Tato "třetí osoba" je jistotou pro obě strany obchodu, jestliže jsou na obou stranách splněny všechny podmínky smlouvy, je nemovitá věc v katastru převedena na nového vlastníka a naopak je prodávajícímu zaplaceno. Tím se vytrácí riziko, že by kupec nezaplatil a získal zápisem do katastru nemovitou věc zdarma. Nebo obráceně, že by prodávající dostal zaplaceno a nepřevedl v katastru nemovitou věc na nového vlastníka.

5. Vklad do katastru nemovitostí
Po sepsání kupní smlouvy je třeba zajistit vklad do katastru, což je úkon, kterým přechází vlastnické právo na kupujícího. Poté, co katastr přepíše nemovitou věc na nového majitele, převede zprostředkovatel kupní cenu prodávajícímu a sepíše se předávací protokol k předmětu prodeje.

Doklady potřebné pro prodej nemovité věci:

Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy - zajistí realitní kancelář. Kolaudační rozhodnutí, prohlášení vlastníka, PENB atd.

Zprostředkovatelská smlouva
Většina zavedených realitních kanceláří uzavírá dva typy smluv a to exklusivní nebo neexklusivní. Klient tímto zmocňuje kancelář k výhradnímu nebo nevýhradnímu zastoupení ve věci prodeje uvedené nemovité věci. Naše realitní kancelář upřednostňuje exkluzivitu tzn. výhradní zastoupení při prodeji nemovité věci, která přispívá k přehlednosti a k důvěryhodnosti ze strany kupujícího. Potenciální kupující neztrácejí důvěru v prodej, protože nemají strach, že by nabízená nemovitá věc mohla být již rezervována u jiné RK.

KOUPĚ
Chcete koupit nemovitou věc? Nenechte se napálit!
Kupujícímu hrozí riziko, že dá peníze prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy a poté nemovitá věc nebude na něho řádně převedena v katastru nemovitostí. Hrozí riziko, že prodávající nezaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, ačkoliv má ze zákona povinnost tuto daň zaplatit a poté tato povinnost přejde automaticky na kupujícího jako nového majitele.

Jak probíhá koupě nemovitých věcí prostřednictvím realitní kanceláře REALITY VLASÁK?

Po prostudování dokladů je třeba si nemovité věci prohlédnout. Vždy by to mělo být za asistence zástupce z realitní kanceláře.
Pokud je vše v pořádku a budoucí kupující projeví vážný zájem, složí obvykle  blokační zálohu ve výši do 5% kupní ceny. Nemovité věci jsou od té chvíle rezervovány do podpisu kupní smlouvy. Budoucí kupující má tímto čas vyřídit potřebné náležitosti spojené např. se získáním hypotečního úvěru (zajištění kupní ceny).
Tato záloha je plně započítána do kupní ceny a je nevratná v případě, že nedojde k podpisu kupní smlouvy z viny na straně kupujícího.

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

Následující otázka a odpověď převzata z odborného časopisu REALIT

Mám v úmyslu prodat nemovitost a chci využít služeb solidní realitní kanceláře. Nejsem si však jist, zda mám pověřit prodejem jen jednu kancelář  tedy uzavřít výhradní smlouvu, nebo se obrátit na více realitek s tím, že více nabízejících najde kupce dříve, což mi přijde logické. Kterou možnost byste mi poradili?

Každá solidní realitní kancelář je dnes schopna bez problému zajistit inzerci vaší nemovitosti na řadě internetových serverů, kde se soustřeďují nabídky realitních kanceláří  k tomu není třeba pověřovat více zprostředkovatelů. Nabídky realitních kanceláří se z velké části soustřeďují na několik celostátních a regionálních internetových serverů, obdobně to platí i o tištěné inzerci. Jestliže prodávající zadá svoji nabídku několika realitním kancelářím (někdy i bez uzavření jakékoli smlouvy s argumentem, až mi seženete kupujícího, pak vám zprostředkovatelskou smlouvu podepíšu), zveřejní se nabízená nemovitost vícekrát a často za různou cenu. Pro toho, kdo v dané lokalitě hledá např. určitý byt či rodinný domek, je to velmi negativní signál.

Pro realitní kancelář, která nemá s klientem podepsanou exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu, tato skutečnost znamená, že pravděpodobnost uzavření obchodu prostřednictvím této kanceláře, a tudíž i dosažení odměny v podobě provize, je velmi nejistá. Proto v tomto případě nejsou realitní kanceláře motivovány vyvíjet maximální úsilí najít kupujícího, neboť je velmi pravděpodobné, že se každé takové kanceláři vynaložené náklady nevrátí. Pro potenciální kupce se stává taková realitní kancelář za určitých okolností problematická, neboť v případě projeveného vážného zájmu mu zprostředkovatel není schopen koupi nemovitosti zajistit, neboť tato mohla být mezitím prodána prostřednictvím jiné realitní kanceláře. Uvedená nejistota může kupujícímu způsobit nemalé komplikace např. při vyřizování hypotéky.

Pro prodávajícího je důležité mít ve zprostředkovatelské smlouvě přesně stanovené podmínky, za nichž bude realitní kancelář jeho nemovitost nabízet (nejen nabídková cena, ale také např. pověření, že realitní kancelář může od zájemce vybrat zálohu na kupní cenu apod.). Obavám některých klientů, co když podepíšou výhradní smlouvu a realitní kancelář pak podle nich nebude vyvíjet žádné potřebné aktivity k nalezení kupujícího, lze předejít zejména tím, že si klient do smlouvy po dohodě s realitní kanceláří doplní například povinnost v určité periodě informovat klienta o činnosti realitní kanceláře směřující k prodeji. Důležitý prvek je také jasné stanovení doby platnosti takové výhradní zprostředkovatelské smlouvy. Požadovaný rozsah i kvalitu služeb realitní kanceláře může podle našeho názoru garantovat jen vzájemně jasně vymezený smluvní vztah mezi oběma stranami daný výhradní zprostředkovatelskou smlouvou.

Rubrika: Realit vám radí
Autor: Ing. arch. Jan Borůvka

 

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Domy
  • Pozemky

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci